Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.
Ukryj komunikat

Poznaj najbardziej aktywnych
Parlamentarzystów w obszarze zdrowia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Fundacja Wygrajmy Zdrowie: +48 22 658 23 61

Regulamin

                                  Regulamin Portalu www.liderzyzdrowia.pl

 

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego liderzyzdrowia.pl, znajdującego się pod adresem internetowym www.liderzyzdrowia.pl (zwanego dalej „Portalem”)
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

Portal liderzyzdrowia.pl udostępniany jest Użytkownikom przez Fundację Wygrajmy Zdrowie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy w Warszawie  pod numerem KRS: 0000242845, zwaną dalej Administratorem.
 

1. Portal został stworzony w celu wykonywania projektu pn. „Liderzy Zdrowia” realizowanego przez Administratora w ramach jego statusowych celów i działań.

2. Celem Portalu jest przekazywanie Użytkownikom wiarygodnych i kompletnych informacji dotyczących działalności Parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze zdrowia.

3. Portal przeznaczony jest dla wszystkich osób i Organizacji Pacjenckich zainteresowanych podejmowanymi przez Parlamentarzystów działań w obszarze zdrowia.

4. Użytkownik Portalu jest uprawniony do korzystania z treści znajdujących się na nim pod warunkiem braku naruszeń prawa autorskiego.

5. Użytkownikiem Portalu może być każda osoba fizyczna oraz Organizacja Pacjencka która w ramach swojej działalności podejmuje działania na rzecz ochrony zdrowia pacjentów.

6. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

7. Korzystanie z Portalu wymaga zaakceptowania Regulaminu, a także posiadania urządzeń i oprogramowania oraz korzystania usług podmiotów trzecich pozwalających na przeglądanie stron internetowych.

8. Administrator nie wyraża zgody na modyfikację zawartości Portalu w jakikolwiek sposób bez wcześniejszej zgody Administratora.

9. Strona internetowa Portalu działa w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady polityki prywatności dostępne są na stronie: http://www.liderzyzdrowia.pl/polityka-prywatnosci,35

10. Użytkowanie Portalu jest w pełni bezpłatne i nie wymaga procesu rejestracji.

II. ZAMIESZCZANIE TREŚCI NA PORTALU

 

1. Treści Portalu, ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat Parlamentarzystów i podejmowanych przez nich działań, mogą być zamieszczane tylko przez Administratora.

2. Treści umieszczane na Portalu dzielą się na kategorie dotyczące poszczególnych obszarów zdrowotnych skupiając w nich zgłaszane postulaty, problemy i potrzeby (zwane dalej „Postulatami”).

3. Inicjatywy podejmowane przez Parlamentarzystów są cyklicznie aktualizowane na Portalu przez Administratora.

4. Ranking Liderów Zdrowia (zwany dalej „Rankingiem”) to informacja o aktywności danych parlamentarzystów. Informacja ta jest gromadzona i przetwarzana oraz aktualizowana na Portalu przez Administratora.

5. Aktywności Parlamentarzystów to  podejmowane przez Posłów i Senatorów inicjatywy w postaci: interpelacji, zapytań, wystąpień, oświadczeń.

6. Ranking tworzony jest przez Administratora na podstawie ilości poszczególnych aktywności dokonanych przez Parlamentarzystów.

7. Postulaty są propozycjami aktywności w poszczególnym obszarze zdrowia, kierowanymi przez Organizacje Pacjenckie do Parlamentarzystów, za pośrednictwem Administratora.

8. Postulaty mogą być kierowane do Administratora drogą pocztową, mailową bądź telefoniczną pod wskazane dane tele-adresowe w zakładce „Kontakt”.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości funkcjonowania Portalu.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

- sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

- jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;

- informacje pobrane z Portalu ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników;

- niezależne i niezawinione błędy w działaniu Portalu pozostającymi poza jego kontrolą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

IV. REKLAMACJE
 

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@liderzyzdrowia.pl

3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jednak Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu o kolejne 14 dni, w przypadku, gdy reklamacja wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami niezależnymi od Administratora.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji, o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż użytkowanie Portalu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu.

3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Portalu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia portalu.